Hier vindt u de belangrijkste regels en wetten die van belang zijn bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid (keuring). Wij houden ons aanbevolen voor informatie over eventuele ontbrekende regelingen of nieuwere versies.

- Keuringsregels bij ME/CVS
- Keuringsregels algemeen
- Jurisprudentie en overige juridische informatie
- Wetten

Keuringsregels bij ME/CVS

In twee moties van het Tweede Kamerlid Vendrik, aangenomen in 2005 na acties van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, is vastgelegd dat:

- CVS/ME een officieel erkende aandoening is;
- verzekeringsartsen van het UWV bij de keuring volledig rekening moeten houden met alle beperkingen van mensen met ME/CVS;
- argumenten die hiermee in strijd zijn, onterecht zijn;
- mensen die door het UWV met dergelijke onjuiste argumenten geconfronteerd zijn, op verzoek een nieuwe keuring moeten kunnen krijgen.

Eerste en tweede motie Vendrik, 2005

In een instructie voor UWV-medewerkers (2006) is beschreven hoe een hierop gebaseerd verzoek om terug te komen van een beslissing behandeld moet worden.

MECVS; handelwijze van het UWV bij verzoek om de keuring over te doen (herziening): Instructie voor UWV-medewerkers. (UWV, 27 maart 2006)

In het verzekeringsgeneeskundig protocol CVS en de Richtlijn CVS staat wat artsen volgens hun eigen organisaties moeten weten over CVS.
Verzekeringsgeneeskundig protocol Chronische-vermoeidheidssyndroom. Gezondheidsraad 2007
- Informatie over het gebruik van het verzekeringsgeneeskundig protocol CVS is te vinden in een bijlage bij de brochure ‘Handleiding voor de herkeuring’
Richtlijn CVS. CBO 2013 (met name de hoofdstukken 7 en 8)
- Kritische artikelenserie over de richtlijn CVS in de praktijk in Steungroepnieuws:

https://www.steungroep.nl/images/nieuwsbrieven/Steungroepnieuws_nummer_2_mei_2013.pdf
https://www.steungroep.nl/images/nieuwsbrieven/Steungroepnieuws_nummer_3_september_2013.pdf
https://www.steungroep.nl/images/nieuwsbrieven/Steungroepnieuws_nummer_4_december_2013.pdf

Keuringsregels algemeen

Verzekeringsartsen (keuringsartsen) en bedrijfsartsen horen te werken volgens de ‘professionele standaard’ van hun beroepsgroep. Dit betekent onder andere dat zij de geldende professionele gedragsregels, standaarden en richtlijnen, zoals die zijn vastgelegd door artsenorganisaties (zoals KNMG en NVVG) en het UWV en voorgangers daarvan (LISV) als leidraad moeten gebruiken. Daarbij moeten zij de actuele stand van de wetenschap in acht nemen.

Belangrijke leidraden zijn:

Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium
Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten 2000, met Nota van toelichting
- Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, actuele tekst
Ziekte, stoornissen, beperkingen, participatieproblemen. YJ 2011
Communicatie met behandelaars- Standaard, LISV 1996
Basisinformatie CBBS UWV 2013
Functionele mogelijkhedenlijst UWV 2013
Inzetbaarheidsprofiel, NVAB 2014
Werkwijzer RIV-toets in de praktijk, UWV 2011
Beoordelingskader duurzaamheid arbeidsbeperkingen, UWV 2005
Standaard duurbelastbaarheid in Arbeid, UWV 2015
CAS Classificaties voor Arbo en SV (diagnosecodes voor bedrijfs- en verzekeringsartsen). UWV 2002
Compendium Participatiewet. Wajong en SMBA, UWV 2015
Beoordeling door arts die niet als verzekeringsarts is geregistreerd
Gedragscode verzekeringsartsen, LISV
- Verzekeringsgeneeskundige protocollen op website Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
Richtlijnen op website Nederlandse vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
Leidraden van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)

Regels voor rapportage, inzage, correctie, beheer en uitwisseling van gegevens:

Rapportageprotocol verzekeringsgeneeskunde UWV
Regeling inzage- en correctierecht UWV
Beheer gegevens onder medisch beroepsgeheim verzekeringsarts, LISV 1998
- Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie, KNMG 2007 (voor onderlinge uitwisseling van informatie tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen en behandelaars)
Machtigingsformulier uitwisseling medische gegevens UWV


Jurisprudentie en overige juridische informatie

Jurisprudentie ME/CVS: Een selectie van uitspraken vanaf 1994 van Centrale Raad van Beroep, Rechtbanken, Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg, enzovoort.
- Juridische rubriek Mr. Sjoerd Visser: een overzicht van de juridische rubriek over wetten en rechtspraak van Mr. Sjoerd Visser van 1996 t/m 2004. Vanaf 2005 is deze rubriek opgenomen in Steungroepnieuws: https://www.steungroep.nl/de-steungroep/nieuwsbrieven ]
- Overzicht van de regelgeving en jurisprudentie op het gebied van de WIA, WAO, WAZ en Wajong door mr. P.J. Jansen (PDF) op de website van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ). Bijgewerkt tot 1 april 2009.
- Rechterlijke uitspraken vanaf 1999 zijn te vinden via: http://uitspraken.rechtspraak.nl (vul als zoekwoord bijvoorbeeld CVS in). Sociale zekerheidsuitkeringen vallen onder het bestuursrecht (rechtbanken en Centrale Raad van beroep). Arbeidszaken worden door de kantonrechter behandeld.
Beroepschrift Mr. E van den Bogaard: Klinische blik verzekeringsartsen onbetrouwbaar


Wetten

- De WIA, een ingewikkelde wet
Verhoging of toekenning uitkering bij toegenomen arbeidsongeschiktheid, Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid 2012