De Rechtbank Overijssel heeft in juli 2018 een paar gunstige uitspraken gedaan in zaken van ME-patiënten.1 De Rechtbank stelde enkele ernstig zieke jonge ME-patiënten in het gelijk tegenover het UWV. Zij waren in beroep gegaan tegen het besluit van het UWV dat zij arbeidsvermogen hadden, waardoor hun Wajonguitkering met ingang van 1 januari 2018 werd verlaagd. Volgens de verzekeringsartsen van het UWV waren zij in staat om vier uur per dag, en minstens een uur aaneengesloten, te werken.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de uitslag van de (her)keuring. In dat geval kunt u bezwaar, beroep of hoger beroep aantekenen. Daarnaast kunt u een klacht indienen. Maar u kunt ook (later) om herziening vragen. Dit is afhankelijk van de reden waarom u het oneens bent en van uw situatie. Hieronder zetten we deze mogelijkheden op een rijtje en treft u documenten aan die behulpzaam kunnen zijn. In de meeste gevallen is het verstandig om hierbij juridische hulp of advies in te roepen.


Bezwaar: Als u het niet eens bent met de uitslag van uw (her) keuring kunt u bezwaar maken bij het UWV.

Beroep: Als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV naar aanleiding van uw bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Hoger beroep: Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

Termijn: Bij deze procedures moet u zich wel aan de geldende termijnen houden.

Herziening: Hebt u niet (op tijd) bezwaar of beroep aangetekend of bent u het niet eens met de uitspraak van de CRvB, is het soms nog mogelijk herziening te krijgen. Het is aan te raden om voor informatie en advies over bezwaar, beroep, herziening contact op te nemen met de Steungroep.
Gesubsidieerde rechtshulp, informatie over inkomensgrenzen: Raad voor de Rechtsbijstand www.rvr.org

Klacht: Wie het niet eens is met een beslissing van het UWV kan bezwaar maken of in beroep gaan. Wie zich door een arts van het UWV vervelend behandeld voelt, kan een klacht indienen. Wat is precies het verschil en wanneer heeft klagen zin? Stuur de Steungroep een kopie van uw klacht! Lees meer: Het_indienen_van_een_klacht_bij_het_UWV.pdf

Inzage, correctie, aanvulling  en verwijdering: Bij meningsverschillen kan het nuttig zijn om na te gaan wat het UWV eigenlijk over u heeft vastgelegd. Voor bezwaar en beroep is dit noodzakelijk. U hebt een wettelijk recht op inzage, correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens. Lees meer …
Een extra gesprek aanvragen: Soms kan het helpen om een extra gesprek aan te vragen met de verzekeringsarts, bijvoorbeeld als u eerder niet alle relevante informatie goed hebt kunnen overbrengen, of u het gevoel het dat  de arts bepaalde belangrijke zaken niet goed heeft begrepen. Ook een extra gesprek met een arbeidsdeskundige kan soms nuttig zijn.

Meer informatie:

Rechters moeten meer rekening houden met de zwakke rechtspositie van burgers die in beroep gaan tegen een besluit van het UWV over een Ziektewet-, WIA- of Wajonguitkering. Daarvoor pleit Jim Faas in een proefschrift waarmee hij op 5 september hoopt te promoveren aan de VU. Wie een oordeel van een verzekeringsarts van het UWV wil aanvechten kan vaak moeilijk voldoende medisch bewijs aanvoeren, omdat behandelaars geen medische verklaring over de arbeidsongeschiktheid van hun patiënten mogen afgeven. Het inschakelen van een onafhankelijk arts daarvoor kost veel geld. 
Rechters zijn zelf niet deskundig op medisch gebied. Faas heeft deze ‘kenniskloof’ onderzocht en constateert 25 knelpunten die daarmee samenhangen. Hij doet een aantal aanbevelingen ter verbetering. Zo zouden rechters vaker een arts moeten inschakelen als deskundige, en hen betere vragen moeten stellen. Ook vindt Faas dat er meer duidelijkheid moet komen over de kennis, vaardigheden en visie van de artsen die als deskundige optreden. 


Jim Faas is medisch adviseur bezwaar en beroep van het UWV.
Meer informatie: http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/56126
https://www.trouw.nl/economie/rechters-moeten-vaker-medisch-advies-inwinnen-bij-arbeidsongeschiktheidszaken~b62229ae/

Aanvulling 20 mei 2019: 
Voorlopig is het niet meer zinvol om aan de Steungroep door te geven dat u denkt dat er bij uw keuring sprake is (geweest) van een ‘afwijking van het beleid’. Mocht dat wel weer zo zijn, dan berichten wij dat op deze website.

Meld afwijkingen in de UWV-keuringspraktijk (6 maart 2019)

De Gezondheidsraad (GR) vindt dat bedrijfs- en verzekeringsartsen moeten erkennen dat ME/CVS een ernstige ziekte is, die gepaard gaat met ‘substantiële functionele’ beperkingen. Ook stelt de raad dat deze artsen patiënten niet moeten dwingen om gedrags- of oefentherapie te volgen. De Steungroep spant zich in om te zorgen dat het advies van de GR op dit punt geen papieren tijger wordt, maar tot echte verbetering leidt. Op basis van het advies van de GR heeft het UWV zijn beleid voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid van ME-patiënten (opnieuw) vastgesteld. 

Op 19 november 2018 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechtbank in sociale verzekeringszaken, een uitspraak gedaan in een hoger beroep van een ME-patiënte tegen het UWV1. Het UWV vond dat bij een patiënte met ME voor de langere termijn een verbetering van haar functionele mogelijkheden te verwachten zou zijn als ze behandeld zou worden met een vorm van cognitieve gedragstherapie (CGT) en graded exercise therapie (GET, opbouw van lichamelijke inspanning). Daarom werd haar geen IVA-uitkering toegekend. 
Lees meer...