word donateur!

Zoeken

Bestel nieuwe brochure

Nieuwe brochure over
werk en inkomen bij
ziekte.

De brochure (61 pagina’s) is te bestellen door € 10,- over te maken op IBAN-nummer NL97INGB0006833476
t.n.v. Steungroep ME en
Arbeidsongeschiktheid
te Groningen, onder
vermelding van bestelcode
‘WIZ’ en naam en
adresgegevens. Klik hier
voor meer informatie.

Oproepen

Ziek en blijven werken?

Heeft u zich maximaal 18 maanden geleden ziek gemeld? Is de diagnose ME, whiplash of PDS gesteld?

Lees meer...

3 feb. 2010 persbericht Steungroep: Rechtbank Almelo: UWV in de fout bij keuring ME/CVS-patiënten

Het UWV baseert de keuring van ME/CVS-patiënten op een onjuist standpunt. Keuringsartsen moeten bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid de gevolgen van CVS serieus nemen. Zo oordeelt de Rechtbank Almelo in twee recente uitspraken.* De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid wil dat het UWV het gewraakte standpunt herziet en de gemaakte fouten rechtzet. 

 

De Rechtbank Almelo stelt in de beroepsprocedures van twee jonge ME/CVS-patiënten dat CVS een ziekte is in de zin van de arbeidsongeschiktheidswetgeving. Het is een reële en invaliderende aandoening. Keuringsartsen van het UWV moeten de klachten en belemmeringen die CVS-patiënten ondervinden serieus nemen. Het standpunt dat niet is voldaan aan de eis van objectivering, alleen maar omdat er geen afwijkingen zijn gevonden, is niet juist. De Rechtbank verwijst hierbij naar het keuringsprotocol CVS, dat op 1 januari 2008 van kracht is geworden. 

 

UWV Hengelo: vrijwel nooit arbeidsongeschiktheid

De betreffende patiënten hadden een Wajong-uitkering voor jonggehandicapten. De één een volledige, de ander een gedeeltelijke. Beiden ondervinden als gevolg van hun ziekte ernstige beperkingen. Beiden hebben daardoor hun studie moeten opgeven. De één is zo ziek dat ze dagelijks hulp van haar ouders nodig heeft. De ander volgt nu een deeltijdopleiding en houdt die met veel moeite, aanpassingen en vertragingen, net vol. Het UWV heeft hun uitkeringen ingetrokken omdat het geen rekening wilde houden met de ernstige gevolgen van de ziekte. Een woordvoerder van UWV Hengelo beweerde in december voor de rechtbank dat bij CVS vrijwel nooit sprake is van arbeidsongeschiktheid, omdat er geen lichamelijke afwijkingen zijn gevonden. 

 

Advocaat: gaat UWV nu wel luisteren?

Advocaat van beide ME/CVS-patiënten is mr. Visser uit Stadskanaal. Hij is blij met de duidelijkheid waarmee de rechtbank het UWV terechtwijst. Maar hij is niet gerust over het vervolg: ‘Gaat UWV in hoger beroep of komen er nieuwe beslissingen? En wordt er dan beter naar mijn cliënten geluisterd, worden hun beperkingen nu wel erkend, of wordt alles langs een andere weg weer afgewezen en moet ik opnieuw procederen?' 

 

Steungroep vraagt maatregelen van UWV en politiek

Volgens de Steungroep ME en Arbeidongeschiktheid gaat het om een hardnekkig probleem. Zij vraagt in brieven aan het UWV, minister Donner en de Tweede Kamer om alle foutieve keuringen uit de afgelopen jaren te herstellen.** Artsen die blijven vasthouden aan de gewraakte visie of niet in staat zijn cliënten met ME/CVS onbevooroordeeld te onderzoeken zouden geen ME/CVS-patiënten meer mogen keuren.

 

* Rechtbank Almelo, 08/1279 WAJONG BL1A en 09/11 WAJONG BL1A, 20 januari 2010

** Brief Steungroep 1 februari 2010

 

 

 

 

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid behartigt de belangen van ME/CVS-patiënten op het gebied van werk, inkomen, school/studie en voorzieningen. Op 5 februari organiseert de Steungroep een conferentie over de kwaliteit van de UWV-keuringen onder de titel ‘ME/CVS: VERANTWOORD OORDELEN (ON)MOGELIJK?’

 

 

2 februari 2009: Reactie van Eddy van Hijum (CDA) op de brief aan de politiek:

Geachte heer Koolhaas,  

 

Dank voor uw reactie. Wij hebben vandaag in de procedurevergadering van de Kamercommissie SZW aan minister Donner gevraagd om een uitgebreide reactie op uw brief en de uitspraken van de rechtbank in Almelo. Daarbij hebben we expliciet aangegeven dat het voor de Kamer niet acceptabel is dat de afgesproken richtlijnen door het UWV (keer op keer) worden genegeerd. De minister is verzocht om zijn antwoord ruim voor 17 maart aanstaande naar de Kamer te sturen, zodat de antwoorden betrokken kunnen worden bij het Algemeen Overleg over Arbeidsongeschiktheid. 

Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Eddy van Hijum